תקבולי חשמל (מ׳ - ₪)
CAGR:
פרויקטים שהוקמו עד היום ולקראת הקמה (MW)
***CAGR:>