תנאי שימוש

תנאי שימוש

תנאי שימוש:

ברוכים הבאים לאתר הבית של אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ וכל תאגיד בשליטתה, כמשמעות שליטה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "אנלייט").

האתר מספק מידע ושירותים הקשורים לפעילותה של אנלייט. השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים ובשירותים הפועלים בו, מהווה הסכמה לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות וכן, הוראות נוספות שייתכן ויופיעו במהלך השימוש באתר (להלן יחדיו: "תנאי השימוש"). הנך מתבקש לקרוא בקפידה את תנאי השימוש.

תשומת ליבך כי תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת ועליך מוטלת החובה להתעדכן בהם.

השימוש בשירותי האתר (כהגדרתם להלן), או בחלק מהם, יתאפשר גם באמצעות יישום ייעודי של אנלייט באתר הרשת החברתית Facebook (להלן: "היישום"), ותנאי השימוש יחולו באופן מלא גם על כל שימוש ביישום ובכל מקום בתנאי השימוש בהם נאמר "האתר", תהיה הכוונה גם ליישום. למען הסר ספק מובהר, כי השימוש ביישום עשוי להיות כפוף גם לתנאי אתר הרשת החברתית Facebook, כפי שיהיו מעת לעת, לרבות תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות וכל הסכם מחייב אחר המצוי באתר זה.

תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן, תנאי השימוש חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד וכל האמור בהם בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך, וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך. כותרות הסעיפים בתנאים אלה הינן לצורך הנוחות בלבד.

השירותים באתר:

האתר מספק מידע ותכנים הקשורים בפעילות אנלייט ודוחותיה. יחד עם זאת, יובהר כי המידע הניתן באתר הינו בגדר מידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לבדיקה ולייעוץ של אנשי מקצוע ואינו מהווה תחליף לעיון מלא בדיווחי החברה. החברה אינה מתחייבת לעדכן את האתר באופן רציף ביחס לדיווחיה. השימוש באתר אינו כרוך בעלות כלשהי.

השימוש באתר:

כל גולש מוזמן להשתמש באתר, בכפוף להסכמה לתנאי השימוש ולקבלתם.

הנך רשאי להשתמש בתכנים המופיעים באתר, בהתאם לכללים המפורטים להלן:

  • אין להשתמש באתר אלא למטרות שאינן מסחריות. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.
  • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
  • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
  • אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

קניין רוחני:

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו הינם של אנלייט בלבד. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מאנלייט. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של אנלייט הינם קניינה של אנלייט בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת אנלייט בכתב ומראש.

 

אחריות:

השימוש באתר נעשה באחריותו הבלעדית והמלאה של הגולש.

התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) – לא ניתן להתאים את התכנים לצרכיו של כל גולש ולגולשים לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אנלייט בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם והתאמתם לצורכיהם.

אנלייט אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי אנלייט או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל אנלייט או אצל מי מספקיה.

שינויים באתר והפסקת השירות:

אנלייט רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש.

לגולשים לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה, כלפי אנלייט, בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו תוך כדי ביצועם או ככלל, כל טענה בקשר עם תכני האתר והתאמתם לדיווחי החברה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית אנלייט להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם.

אנלייט רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש או כל אחד מהמסמכים המחייבים. אם יבוצעו בתנאי שימוש אלו או במסמכים המחייבים שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

קישורים באתר:

באתר עשויים להיות קישורים (לינקים) לאתרים שונים ברשת האינטרנט. מובהר ומודגש, כי העובדה שהאתר מקשר לאתרים אלה אינה מעידה על הסכמת אנלייט לתכנים של אותם אתרים ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנהלי אותם אתרים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. אנלייט אינה אחראית לתכנים שאליהם מפנים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

אנלייט אינה מתחייבת כי הקישורים באתר יהיו תקינים בכל עת ויפנו את הגולש לאתר אינטרנט פעיל. אנלייט רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים על פי שיקול דעתה המוחלט.

מדיניות פרטיות:

אנלייט מכבדת את פרטיות הגולשים באתר ונוקטת באמצעים הדרושים לשמירתה.

בעת ביצוע פעולות באמצעות האתר, ייתכו והגולש יידרש למסור את פרטיו (כגון לצרכי פניות "צור קשר"). פרטי הגולשים יישמרו ויאובטחו כדין.

אנלייט לא תעביר את פרטי הגולשים הנ"ל לצד שלישי אלא במקרים הבאים:

  • כאשר הדבר דרוש לצורך תפעול תקין של שירותי האתר;
  • במקרה של הפרה של תנאי השימוש באתר או ביצוע של פעולות באתר הנחזות כמנוגדות לדין או כניסיון לבצע פעולות כאלה;
  • במקרה בו יש חובה על פי למסור את הפרטים;

מובא לידיעת הגולשים כי אנלייט נוקטת בכל האמצעים הדרושים להבטחת המידע באתר. יחד עם זאת, יובהר כי לאנלייט דרך למנוע באופן מוחלט כל אפשרות של חדירה בלתי מורשית למחשבי האתר.

סמכות שיפוט:

על התנאים האמורים לעיל והמסמכים המחייבים יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, להכריע בכל סכסוך הכרוך בכללים אלה, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.