תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר של אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ ושל כל אחת מהחברות שבשליטתה, כמוגדר בחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968 (להלן: "אנלייט").

האתר מספק מידע ושירותים הקשורים לפעילותה של אנלייט. השימוש באתר, לרבות התוכן הנכלל בשירותים הפועלים במסגרתו, מהווה הסכמה לתנאים אלה ולתנאים אחרים המופיעים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות וכל הוראות נוספות שעשויות להופיע במהלך השימוש באתר (להלן יחד: "תנאי השימוש"). אנא קרא את תנאי השימוש בעיון.

שים לב כי תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת ומחובתך להתעדכן בשינויים.

תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובתוכן הנכלל בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כגון טלפון נייד, מכשירי PDA שונים וכד'). בנוסף, תנאי השימוש חלים על השימוש באתר, בין אם דרך האינטרנט ובין אם דרך כל רשת את אמצעי תקשורת אחרים.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד וכל האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה ולהפך, וכל האמור בלשון יחיד משמעו גם בלשון רבים ולהפך. כותרות הסעיפים בתנאי שימוש אלה נועדו לשם נוחות בלבד.

שירותים באתר:

האתר מספק מידע ותוכן הקשורים לפעילויות של אנלייט ולדו"חות שלה. אולם, מטעמי זהירות יובהר, כי המידע הנמסר באתר נועד כמידע כללי בלבד, אינו מהווה או מחליף בדיקה על ידי אנשי מקצוע והתייעצות עמם ואינו מהווה תחליף לקריאה קפדנית מלאה של דו"חות החברה. החברה אינה מתחייבת לעדכן באופן רציף את האתר בכל הנוגע לדו"חות החברה. השימוש באתר אינו מקנה בעלות מכל סוג.

השימוש באתר:

אנו מעודדים כל משתמש להשתמש באתר, בכפוף להסכמה ולקבלה של תנאי השימוש.

הנך רשאי להשתמש בתוכן המופיע באתר, בהתאם לכללים המפורטים להלן:

  • אין להשתמש באתר פרט למטרות שאינן מסחריות. אין להעתיק ולהשתמש, או להעניק הרשאה לאחר להעתיק ולהשתמש, בשום דרך אחרת, בתוכן הנכלל באתר, לרבות אתרים אחרים, פרסומים אלקטרוניים, פרסומים בדפוס וכד', לאף מטרה אחרת.
  • אין להפעיל או לאפשר הפעלה של יישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות סורקי רשת, רובוטים וכד' למטרות חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן מהאתר. בנוסף, אין ליצור אמצעים כגון אלה ואין להשתמש בהם כדי ליצור קומפילציה, אוסף או מאגר המכילים תוכן מהאתר.
  • אין להציג תוכן מהאתר בשום דרך שהיא, כולל באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – אשר משנה את עיצוב התוכן באתר או משמיט תוכן כלשהו מכל סוג, בפרט דברי פרסומת ותוכן מסחרי.
  • אין לקשר את האתר לאף אתר שמכיל תוכן פורנוגרפי, תוכן המקדם גזענות או אפליה בלתי קבילה, או אשר מנוגד לחוק, או שפרסומו מהווה הפרה של החוק או מקדם פעילות שמפרה את החוק.

קניין רוחני:

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים באתר ובכל התוכן הנכלל באלה, שייכים לאנלייט באופן בלעדי. אינך רשאי להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, להציג לציבור, לשדר לציבור, להעביר או להעמיד לרשות הציבור, לעבד, ליצור או לייצר עבודות נגזרות, למכור או להשכיר חלק כלשהו מן האמור לעיל, בין אם על ידך אישית ובין אם באמצעות צד שלישי, בכל צורה או דרך, בין אם באופן אלקטרוני, ממוחשב, מכאני, אופטי, צילומי או מוקלט, ובין אם בכל אמצעי אחר, ללא הסכמת אנלייט מראש ובכתב. סימני המסחר והחומר הפרסומי של אנלייט הינם רכושה של אנלייט בלבד. אין להשתמש בהם ללא הסכמת אנלייט מראש ובכתב.

אחריות:

השימוש באתר הוא על אחריותו הבלעדית והמוחלטת של המשתמש באתר.

תוכן האתר הינו שמיש 'כמות שהוא' – אין להתאים את התוכן לצרכיו של משתמש כלשהו, ולמשתמשים לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כנגד אנלייט באשר לאופי התוכן, יכולותיהם, מגבלותיהם, והתאמה של התוכן לצרכים שלהם.

אנלייט אינה מתחייבת לכך ששירותי האתר יהיו נטולי הפרעות, יסופקו באופן שוטף או ללא הפסקה, יתוחזקו באופן מאובטח וללא שגיאות ויהיו חסינים מפני חדירה בלתי מורשית למחשבי אנלייט או חסינים לכל נזק, קריסות, תקלה או כשל – והכול ביחס לחומרה, לתוכנה, לקווי ומערכות תקשורת באנלייט או בכל אחד מהספקים שלה.

שינויים באתר וסיום השירות:

אנלייט רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, את מראהו ועיצובו, את ההיקף והזמינות של השירותים המוטמעים בו, ותהא רשאית לשנות כל היבט אחר באתר – הכול מבלי שתידרש להודיע לך מראש על כך.

לאלה הניגשים לאתר לא תהיינה כל טענות, תביעות או דרישות כנגד אנלייט באשר לביצוע שינויים כאמור או ביחס לתקלות שעלולות להתרחש בזמן ביצוע שינויים כאמור, או ככלל, כל טענות בקשר לתוכן האתר ולהתאמתו לדיווחי החברה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אנלייט רשאית בכל עת להפסיק את מתן השירותים, כולם או חלקם.

אנלייט רשאית לשנות את תנאי השימוש או כל אחד מהמסמכים המחייבים מעת לעת.

קישורים באתר:

האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים שונים ברשת האינטרנט. לשם הזהירות יובהר ויודגש, כי העובדה שהאתר מציג קישורים לאתרים אלה אינה מעידה על הסכמתה של אנלייט לתוכן של אותם אתרים ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם ולחוקיותם, לנוהלי הפרטיות של אתרים אלה ולכל היבט אחר המעורב בפעולתם. אנלייט לא תישא באחריות לתוכן שאליו מנתבים הקישורים ולא תישא באחריות להשלכות כלשהן הנובעות מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

אנלייט אינה מתחייבת שהקישורים באתר יפעלו בכל עת וינתבו את המשתמש אל אתר פעיל. אנלייט רשאית להסיר מהאתר קישורים ששולבו בו במועד קודם או להימנע מהוספת קישורים חדשים, לפי שיקול דעתה המוחלט.

מדיניות פרטיות:

אנלייט מכבדת את פרטיות משתמשי האתר ונוקטת באמצעים ההכרחיים כדי לשמור עליה.

בעת ביצוע פעולות באמצעות האתר, ייתכן שהמשתמש יתבקש למסור את פרטיו (כגון במקרה של פניות תחת "צור קשר"). פרטי המשתמשים יישמרו כדין ויהיו מוגנים תחת אבטחה.

אנלייט לא תשלח את פרטי המשתמשים הנ"ל לאף צד שלישי למעט במקרים הבאים:

  • היכן שהדבר הכרחי לצורך הפעלה נאותה של שירותי האתר;
  • במקרה של הפרת תנאי השימוש של האתר או ביצוע פעולות באתר הנחשבות מנוגדות לחוק או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
  • במקרה שבו חלה עליה חובה למסור פרטים אלה;

על הנכנסים לאתר לדעת כי אנלייט נוקטת בכל האמצעים ההכרחיים כדי לאבטח את המידע באתר. בה בעת, לשם הזהירות יובהר כי בידי אנלייט את כל הדרכים והאמצעים למנוע באופן מוחלט כל אפשרות של חדירה בלתי מורשית למחשבי האתר.

סמכות שיפוט:

חוקי מדינת ישראל יחולו לבדם על התנאים האמורים לעיל ועל המסמכים המחייבים. סמכות השיפוט הבלעדית להכרעת כל סכסוך הנוגע לכללים אלה מוקנית לבתי המשפט המוסמכים של מחוז תל אביב ומחוז מרכז של מדינת ישראל.